Reglement

Reglement carnavalsoptocht 2019

Hieronder kun je de verschillende onderdelen van het complete reglement downloaden.

Algemeen Optocht Reglement 2018-2019
Aanvullend Reglement Wagens 2018-2019
Aanvullend Reglement Installatie en Aggregaat 2018-2019

LET OP: ER IS EEN BELANGRIJKE WIJZIGING OP HET GEBIED VAN STROOIGOED IN DE OPTOCHT! HET GOOIEN VAN SNOEP IS PER 2019 TEN STRENGSTE VERBODEN!

ALGEMEEN REGLEMENT:

o Deelname aan de optocht alleen mogelijk na inschrijving en na deelname bevestiging door de Optochtcommissie.
o Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
o Stichting Borns Carnaval (SBC) en de onder haar verantwoordelijkheid werkende Optochtcommissie kan, als organisator van de carnavalsoptocht, nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan voorafgaand, tijdens of aansluitend aan de Bornse Carnavals Optocht.
o Voor alle categorieën geldt dat minimaal 1 persoon van de deelnemers de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt.
o Ook voor deelnemende kinderen en kindergroepen geldt dat er, in verband met de veiligheid, minimaal een volwassene mee moet lopen.
o Aanwijzingen gegeven door leden van de Optochtcommissie, verkeersregelaars en politie dienen onmiddellijk en strikt opgevolgd te worden.
o Het is niet toegestaan om reclame, in welke vorm dan ook, in de voorstelling te verwerken. Het voeren van een firmanaam wordt reeds als reclame-uiting beschouwd.
o Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade en/of hinder ontstaat of kan ontstaan. Eventuele veroorzaakte schade en/of andere gemaakte kosten zullen op de deelnemer(s) worden verhaald.
o Discriminerende, seksistische, maatschappelijk of politiek gevoelige en/of aanstootgevende voorstellingen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan en uitgesloten van deelname.
o Deelnemers dienen het vallen van gaten in de optocht te voorkomen. Indien een deelnemer of groep een “act” wil uitvoeren dient dit uitsluitend in voorwaartse richting plaats te vinden.
o Het is niet toegestaan om voorafgaand, tijdens en bij ontbinding van de optocht vuurwerk en/of rookbommen te ontsteken. Ook het op andere wijze veroorzaken van knallen is verboden.
o Het meevoeren, nuttigen of aannemen van alcoholische dranken is voor allen die deelnemen ten strengste verboden.
o Het is niet toegestaan om materialen te gooien, uit te delen of te gebruiken die hinderlijk, belastend of vervuilend zijn voor milieu, deelnemers, toeschouwers of omwonenden zoals vloeistoffen, spuitbussen, confetti, stro, hooi, zaagsel, versnipperd papier, etc. Schoonmaakkosten voortvloeiend uit het overtreden van deze regel, zullen op de deelnemers worden verhaald!.
o Het strooien of werpen van snoepgoed of kleine cadeautjes is ten strengste verboden
o Het uitdelen van snoepgoed is verboden
o Uitdelen van kleine cadeautjes is wel toegestaan
o Het voeren/gebruiken van (potentieel gevaarlijke) special effects en met name bal / confetti kanonnen zijn nadrukkelijk Verboden!!
o Voor het uitdelen van reclame-uitingen zie hiervoor het reclame reglement.
o Een voorwerp of object wat langer en/of breder en/of hoger is dan 2,5 meter dient voor aanvang van de optocht ter keuring aan de optochtcommissie te worden aangeboden.
o LET OP: Er is een beperking aangaande het geluidsniveau. Het maximale aantal decibellen uit geluidsinstallaties mag niet hoger komen dan 95 DB met een piek van 105 DB.
o Voor (dus bij aanrijden en tijdens de opstelling) en na (ontbinding) de optocht verwachten wij dat het geluidsniveau op een laag niveau wordt gehouden. – Wij hebben te maken met veel omwonenden, de meesten vinden de optocht prachtig, maar sommigen houden toch van wat meer rust. Wij verwachten van ALLE deelnemers dat zij daar met name voor en na de optocht rekening mee houden.
o In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SBC of de optochtcommissie namens haar.
o Mocht tijdens de optocht overtreding op bovenstaande regels plaatsvinden volgt uitsluiting van jurering of zelfs onmiddellijke verwijdering uit de optocht. De beoordeling hiervan berust bij het bestuur van de SBC of de leden van de optochtcommissie namens haar.
o Het in beroep gaan tegen beslissingen genomen door het bestuur van de SBC of de leden van de optochtcommissie namens haar, is niet mogelijk.
o Voor alle bovenstaande bepalingen geldt: de optochtcommissie en/of haar afgevaardigden kunnen op elk moment disciplinaire maatregelen nemen.
o Bij een eerste (niet te grote) overtreding wordt er een officiële waarschuwing gegeven. Dit betekent onverwijld een aftrek in de punten voor de jurering.
o Bij een tweede / dan wel een grote overtreding volgt verwijdering uit de optocht.

AANVULLEND REGLEMENT WAGENS:

o Deelnemers met een gemotoriseerd voertuig dan wel een aanhanger of oplegger dat gemotoriseerd wordt getrokken dienen zich in te schrijven in de categorie wagens.
o Elke wagen wordt vooraf gekeurd door de optochtcommissie. Deze keuringen zullen zo snel als mogelijk geschieden na aanmelding. (De commissie neemt contact met u op tbv een afspraak voor deze keuring).
– Bezoek 1; Start van de bouw
– Bezoek 2; Eindfase bouw
o Bestuurders van een wagen en/of trekkend voertuig dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
o Tenzij anders aangemeld, wordt de bestuurder ook als contactpersoon en verantwoordelijk aanspreekpunt aangemerkt.
o Een bestuurder mag niet onder invloed verkeren van alcohol of verdovende middelen. Bestuurders van een wagen/voertuig kunnen verplicht worden om mee te werken aan een alcoholtest.
o Een wagen moet binnen de volgende maatvoering blijven:
– Maximale hoogte = 5,70 meter
– Maximale breedte = 4.00 meter
– Maximale lengte = 15 meter (inclusief trekkend voertuig 18 meter)
– Minimale vrij hoogte = 20 centimeter (dit i.v.m. verkeersdrempels)
o Een gemotoriseerde wagen dan wel het trekkende voertuig dienen voorzien te zijn van een sleepoog aan de voorzijde.
o Een getrokken wagen behoort middels een gezekerde, deugdelijke en geschikte koppeling te zijn verbonden met het trekkende voertuig.
o Reminrichting van trekkend voertuig dient gescheiden te zijn van het getrokken voertuig.
o Algehele technische staat van de wagen en/of trekkend voertuig dient voldoende te zijn. Denk hierbij aan:
– Banden, vering/wielophanging en assen
– Reminrichting en handrem
– Chassis en carrosserie
– Eigen opbouw en zekering van bewegende delen

**N.b. maak gebruik van zoveel mogelijk brandwerende of vertragende materialen.

Indien de wagen is ingericht als zijnde dat er zich personen op kunnen bevinden zijn er enkele veiligheidseisen van kracht:
o Tijdens de optocht is het, met uitzondering van noodgevallen, NIET toegestaan om van een rijdend voertuig op of af te stappen.
o Op en af stappen mag uitsluitend middels een daarvoor geschikte inrichting
o Deze inrichting, b.v. vaste trap of entree, mag NOOIT aan de voorzijde of tussen wagen en trekkend voertuig uitkomen.
o De ingang/uitgang dient afdoende beveiligd te zijn.
o Personen op een wagen dienen tegen vallen beschermd te worden d.m.v. een vaste reling met een hoogte van 90 centimeter.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN AGGREGAAT:

o Het is niet toegestaan om houders met extra brandstof mee te voeren op de wagens, tevens is bijvullen tijdens de optocht ten strengste verboden. (zorg dus voor voldoende brandstof in de tank)
o Aggregaten dienen voldoende vast gezet te zijn en op een goed toegankelijke plaats te staan.
o Indien een aggregaat is ingebouwd dient de ruimte voldoende te zijn geventileerd.
o Wij raden met klem aan een CO meter in deze ruimte te installeren omdat zich hier mogelijk ook mensen bevinden tijdens de optocht.

– Uitlaat gassen dienen van deelnemers en publiek te worden weggevoerd.
– Benzine/diesel houders dienen voldoende gezekerd te zijn.
– Installaties dienen op een deugdelijke wijze te zijn aangelegd.
– Elektrische installaties, t.b.v. bewegende delen, dienen beveiligd te zijn middels een goed bereikbare noodstop voorziening.

o Op een wagen dient een goed gevulde EHBO trommel/koffer aanwezig te zijn.
o Twee gevulde, goedgekeurde ABC blussers van ten minste 5 kg p/st moeten op twee verschillende en goed bereikbare plaatsen op de wagen aanwezig zijn.
o Indien een wagen en/of trekkend voertuig van een kenteken is voorzien, of normaliter voorzien dient te zijn, behoort dit voertuig aan de wettelijke keuringsbepalingen te voldoen. Kopieën van kenteken, keuringsbewijs en (WA) verzekering dient te worden ingeleverd, ten laatste bij afhalen van het startnummer.
o Is de wagen (normaliter) niet kenteken voerend, dient te worden gezorgd voor een afdoende (WA) verzekering op naam van de bestuurder of verantwoordelijke van het voertuig/wagen. Ook hiervan dient een kopie te worden ingeleverd, ten laatste bij afhalen van het startnummer.
o Wagens dienen begeleid te worden door wagenbegeleiders. Minimaal 6 personen waarbij de persoon bij aanvang optocht de minimale leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
o Begeleiding dient herkenbaar te zijn (mag wel in de voorstelling worden opgenomen) en ter hoogte van de wielen mee te lopen.
o Voor kleine wagens kan, in overleg en met schriftelijke goedkeuring van de Optochtcommissie, de begeleiding tot 4 personen worden teruggebracht.
o Indien het uitzicht van de bestuurder is beperkt is het verplicht om minimaal een extra begeleider mee te laten lopen.
o Wagens dienen aan een minimaal carnavalesk niveau te voldoen. Wagens ingericht als of met de uitstraling van skihut of zogeheten zuipkeet zijn niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname. Hieronder enkele tips:
– Wij raden aan om veel en felle kleuren te gebruiken
– Korte en duidelijke teksten op voldoende hoogte
– Zorg voor beweging op (en evt. naast / bij) de wagen
– Zoek contact met het publiek
– Laat je idee / thema betrekking hebben op lokale situaties / actualiteiten

________________________________________
Herzien: Januari 2019

Contact

secretaris@bornscarnaval.nl